Modernleşme Sürecinde Osmanlı Muhasebesi

Bu çalışmada modernleşme olgusu, Osmanlı Devleti’nde yaşanan mpdernleşme süreci, muhasebe sisteminin bu süreçten nasıl etkilendiği genel hatlarıyla ve örneklendirilerek incelendi. Bununla birlikte genel anlamda muhasebenin tarihi gelişimi, İslam dünyasının bu gelişime katkısı ve bugün uygulanan çift girişli muhasebe sisteminin kaynağının ne olduğun izi sürülmeye çalışıldı.